Transact-SQL

T-SQL podstawy

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy na temat relacyjnych baz danych wraz ze znajomością podstaw języka T-SQL na potrzeby przetwarzania danych. Znajomość języka T-SQL pozwoli pracownikom na sprawniejsze budowanie i wdrażanie aplikacji jak i narzędzi wspomagających procesy biznesowe organizacji.


Dzięki szkoleniu uczestnicy mogą nabyć umiejętności przydatne w codziennej pracy dewelopera czy analityka.


Od uczestników wymaga się znajomości systemu Windows, znajomość dziedziny relacyjnych baz danych będzie mile widziane.


Forma szkolenia, to kombinacja części teoretycznej oraz warsztatów praktycznych. Całość jest przeplatane praktycznymi przykładami i ciekawymi faktami z omawianej dziedziny.

2 dni

16 godzin

od 949 zł netto/os
cena dla grupy 10 osobowej

Program szkolenia
T-SQL podstawy - Program szkolenia

Relacyjne bazy danych

 • podstawowe pojęcia (tabela, kolumna, wiersz, relacja, integralność danych, normalizacja danych, klucz główny, klucz obcy).

Omówienie podstawowego narzędzia (SQL Server Management Studio ) MS SQL Server do pracy w środowisku T-SQL

Wprowadzenie i omówienie rodzajów zapytań T-SQL:

 • SQL DML 
 • SQL DDL 
 • SQL DCL 
 • SQL DQL  

Omówienie klauzul:

 • SELECT 
 • TOP
 • FROM
 • WHERE
 • GROUP BY 
 • ORDER BY
 • HAVING

Formatowanie wyniku zapytania

 • aliasy kolumn
 • sortowanie danych
 • klauzula TOP
 • usuwanie duplikatów

Tworzenie wyrażeń w języku T-SQL

 • typy danych wykorzystywane przez SQL Server,
 • konwersja jawna i niejawna.

Wykorzystanie funkcji operujących na wartościach:

 • tekstowych
 • datach i okresach czasu

Grupowanie i agregowanie danych.

Złączenia

 • zasada działania
 • rodzaje złączeń
 • najczęściej spotykane problemy i błędy podczas wykonywania łączenia tabel

Operatory tablicowe

 • PIVOT
 • UNPIVOT
 • APPLY

Łączenie zbiorów

 • UNION vs UNION ALL
 • EXCEPT
 • INTERSECT

Wykorzystanie podzapytań zwykłych i skorelowanych.

Common Table Expressions (CTE) – zwykłe i rekurencyjne.

Modyfikowanie danych – polecenia:

 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE
 • MERGE

Transakcje, blokowanie danych

Wykorzystanie indeksów do optymalizacji działania zapytania

 • proces realizacji zapytań
 • zasady analizy planu zapytania
 • projektowanie i zakładanie indeksów
 • rodzaje indeksów
 • ocena wykorzystania indeksów

Tworzenie tabel

 • definiowanie kolumn
 • dobór typu danych
 • definiowanie reguł dotyczących wartości danych (constraints)

Tworzenie i wykorzystanie widoków.

T-SQL zaawansowany

Cele szkolenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej wykorzystania zaawansowanych funkcjonalności języka T-SQL, a w szczególności funkcji okienkowych, analitycznych, zasad tworzenia skryptów, wykorzystania zmiennych, instrukcji warunkowych oraz tabel tymczasowych. Dodatkowo uzyskane umiejętności pozwolą na wzbogacenie własnych rozwiązań o przetwarzanie typów danych przestrzennych oraz hierarchicznych. Znajomość stosowania omawianych konstrukcji T-SQL pozwoli uczestnikom na rozwiązywanie problemów analitycznych o wysokim stopniu komplikacji, wymagających przeprowadzania całych sekwencji operacji przetwarzania danych w różnorodnych formatach.


Dzięki szkoleniu uczestnicy mogą nabyć umiejętności przydatne w codziennej pracy dewelopera, administratora czy analityka.


Od uczestników wymaga się znajomości znajomość dziedziny relacyjnych baz danych, znajomości języka T-SQL w zakresie tworzenia podstawowych zapytań wybierających, filtrowania, grupowania i sortowania danych (T-SQL podstawy).


Forma szkoleniato kombinacja części teoretycznej oraz warsztatów praktycznych. Całość jest przeplatane praktycznymi przykładami i ciekawymi faktami z omawianej dziedziny.

2 dni

16 godzin

od 1149 zł netto/os
cena dla grupy 10 osobowej

Program szkolenia
T-SQL zaawansowany - Program szkolenia

Funkcje okienkowe

 • wykorzystanie klauzuli OVER
 • Funkcje rankujące
 • Funkcje analityczne

Przykłady zastosowania funkcji okienkowych

 • obliczenia danych z kumulacją (narastająco)
 • średnie ruchome

Wyszukiwanie pełnotekstowe – Full-text Search.

Wykorzystanie danych przestrzennych (spatial, geography)

 • przechowywanie danych
 • układy odniesienia
 • tworzenie zapisu kształtów geometrycznych
 • zapytania i indeksy przestrzenne

Wykorzystanie typu hierarchicznego (HierarchyID).

Zasady tworzenia skryptów w języku T-SQL - wsady.

Wykorzystanie zmiennych

 • zmienne skalarne
 • zmienne tabelaryczne

Konstrukcje sterujące przepływem programu (WHILE, IF).

Wykorzystanie tabel tymczasowych.

 • tabele tymczasowe globalne
 • tabele tymczasowe lokalne

Różnice i podobieństwa w wykorzystaniu zmiennych tabelarycznych oraz tabel tymczasowych.

Przetwarzanie danych przy pomocy kursorów.


T-SQL programowanie

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy dotyczącej wykorzystania języka T-SQL w tworzeniu części kodu aplikacji przechowywanego w bazie danych i działającego bezpośrednio na danych. T-SQL umożliwia tworzenie i wykorzystywanie wszystkich spotykanych w innych językach programowania konstrukcji. Umiejętność pisania procedur składowanych, funkcji skalarnych, tabelarycznych, wyzwalaczy stanowi ukoronowanie cyklu szkoleń dotyczących T-SQL. Tworzone przez uczestników kompletne rozwiązania aplikacyjne będą mogły być również wzbogacane o pełną obsługę błędów i sytuacji wyjątkowych.


Dzięki szkoleniu uczestnicy mogą nabyć umiejętności przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.


Od uczestników wymaga się znajomości znajomość dziedziny relacyjnych baz danych, znajomości języka T-SQL w zakresie tworzenia podstawowych zapytań wybierających, filtrowania, grupowania i sortowania danych (T-SQL podstawy). Znajomość zagadnień zaawansowanych (T-SQL ZAAWANSOWANY) będzie dodatkowym atutem.


Forma szkoleniato kombinacja części teoretycznej oraz warsztatów praktycznych. Całość jest przeplatane praktycznymi przykładami i ciekawymi faktami z omawianej dziedziny.

2 dni

16 godzin

od 1149 zł netto/os
cena dla grupy 10 osobowej

Program szkolenia
T-SQL programowanie - Program szkolenia

Zasady tworzenia kodu proceduralnego

 • zmienne
 • instrukcje warunkowe

Tworzenie procedur składowanych

 • budowa procedur
 • parametry
 • zwracanie wartości

Obsługa błędów w kodzie T-SQL

 • tworzenie własnych komunikatów błędów
 • wykorzystanie konstrukcji TRY..CATCH oraz funkcji informujących o błędzie.

Funkcje (UDF)

 • składnia
 • funkcje skalarne
 • funkcje tabelaryczne
 • funkcje inline i multi-statement

Wpływ wykorzystania funkcji na działanie optymalizatora zapytań.

Tworzenie i wykorzystanie wyzwalaczy

 • rodzaje wyzwalaczy (triggerów)
 • składnia wyzwalaczy (triggerów)
 • typowe scenariusze zastosowania

Integracja CLR – tworzenie kodu .NET wykorzystywanego w bazie danych SQL Server.